Research Topics

Možnosti zobrazení časových průběhů pro visuální analýzu

Naměřená data (celé průběhy) lze hodnotit, neboli zpracovávat, jak matematicky pomocí různých algoritmů tak i visuálně. Matematické zpracování je sice přesné, ale v naměřených datech dokáže najít pouze ty parametry, které jsou pro zvolenou matematickou metodu charakteristické - pro jejichž zjišťování byla navržena. Ovšem není-li předem známo, kterou metodu je vhodné pro hodnocení zpracovávaných dat použít, je velmi užitečné data nejprve zobrazit tak, aby si je mohl důkladně prohlédnout jejich vlastník. Právě pohled zkušeného odborníka je schopen odhalit parametry a závislosti, které nejsou na první pohled nikterak zřejmé, což usnadní volbu vhodné matematické metody pro další postup.


Nástroj pro hodnocení algoritmů pro detekci očních pohybů

Při vývoji algoritmů pro detekcí polohy oční zornice (očních pohybů) je vhodné mít určitý nástroj pro podporu této činnosti. Takový nástroj by měl splňovat následující požadavky:

  • Obhospodařovat databázi (DB), která může obsahovat jak obrázky, tak i videa (snímky oka / oční zornice) a která možnuje uložení referenčních / kalibračních hodnot.
  • Interface pro připojení libovolného algoritmu pro detekci oční zornice.
  • Vyzvedávat z DB uložené obrázky, ty předávat externímu algoritmu a jeho výstupy ukládat opět do DB.
  • Prohlížet obsah DB (jak vstupní data, tak i výsledky algoritmů).
  • Zobrazit obdržené výsledky algoritmů pro jejich prvotní porovnání / hodnocení.
  • Umožňovat export dat do nějakého standardního formátu za účelem dalšího zpracování.

Tyto požadavky námi navržený nástroj splňuje.


Prostředí pro vytváření a hraní jednoduchých logických her maticového typu

Hry mohou plnit mnoho funkcí, od krácení volného času, přes cvičení paměti až po měření mnoha parametrů (rychlost postřehu, vynalézavost hráče nebo hodnocení úspěšnosti jednotlivců a další). Hry splňující tyto požadavky spadají převážně do kategorie deskových logických her, kde jsou políčka seřazena nejčastěji v maticovém tvaru. Všechny tyto hry jsou tedy navrženy do maticové hrací plochy a liší se v podstatě pouze grafickou reprezentací a pravidly pro hraní příslušné hry. Cílem tohoto projektu je vytvořit prostředí (framework), v němž lze vytvářet hry tohoto typu pouhou definicí jejich grafického vzhledu a souborem potřebných pravidel (případně popisem grafického nebo koncového stavu a další). Vytvořené prostředí (framework) nejen usnadňuje samotné vytváření her, ale rovněž standardizuje jejich ovládání, umožňuje záznam průběhu hry pro pozdější hodnocení a mnoho dalšího.


Univerzální úložiště nejen pro lékařská data

Při mnoha měření vzniká velké množství dat, která je potřeba uložit pro pozdější zpracování nebo minimálně zobrazení. Vývojář musí tedy pro každý program sběru dat vytvářet spojení do databáze nebo formát pro uložení do souborů. Z tohoto důvodu každá aplikace používá bohužel jinou strukturu / formát uložení dat a nelze tedy využít jejich hromadné / dávková zpracování, i když se v mnoha případech na rozdílná data využívají stejné matematické postupy. Tento projekt „Univerzálního úložiště“ poskytuje vývojářům stejný formát uložení dat nezávisle na jejich původu (informace uložená v připravených položkách s jejich popisem) a poté i uživatelům jejich správu / procházení (bez ohledu na typ aplikace). Velkou výhodou je možnost uchování mnoha různých typů měření v jednom úložišti (data na jednom místě) a tedy možnost automatického zpracování dat z mnoha měření / přístrojů současně.